14/5/11

Tiêu chí thương hiệu mạnh

[Masgroup.vn] Hệ thống tiêu chí & thang điểm chương trình thương hiệu mạnh VN

Bảng thang điểm tiêu chí trụ cột
Năng lực lãnh đạo  10
Chất lượng 15
Năng lực đổi mới DN 10
Nhân lực 12.5
Bảo vệ thương hiệu 12.5
Tính ổn định 10
Kết quả kinh doanh (3 năm gần nhất) 30
Tổng cộng 100
Chi tiết